ضد خوردگی محیط اسید سولفوریک (اینهیبیتور اسید سولفوریک)

  • نام های دیگر : اینهیبیتور، آمورهیب،  آنتی کروژن و بازدارنده‌ی خوردگی اسید سولفوریک
  • گرید : صنعتی
  • مخصوص محیط اسید سولفوریک
تماس : 09121794336