ضد خوردگی اسید کلریدریک (اینهیبیتور اسید کلریدریک)

  • نام های دیگر : اینهیبیتور، آمورهیب، آنتی کروژن و بازدارنده‌ی خوردگی اسید کلریدریک
  • گرید : صنعتی
  • به صرفه
تماس : 09121794336