سولفات آهن خشک 24 درصد

  • نام های دیگر : زاج زرد، زاج شتری یا فریک سولفات و یا سولفات آهن 3 ظرفیتی
  • فرمول شیمیایی :Fe2(SO4)3
  • پودر زرد متمایل به قهوه ای
  • محلول در آب
  • مصرف عمده در کشاورزی
تماس : 09121794336