دیسکلر (descaler)

  • قیمت مناسب
  • درصد خلوص : 20%، 25%، 30%، 37%، 60%
  • رسوب زدای قوی
  • با ثبات
  • عدم خوردگی فلزات
  • دوستدار محیط زیست
  • عدم نیاز به حرارت برای رسوب بری
  • عدم نیاز به توقف سیستم
تماس : 09121794336