کلرید باریوم (کلرور باریوم)

  • نام دیگر : کلرور باریوم
  • فرمول شیمیایی : BaCl2
  • شکل ظاهری : جامد سفید
  • محلول در آب و متانول
  • نا محلول در اتانول و اتیل استات
  • سمی
تماس : 09121794336