اسید فلئوریک ( اسید HF)

  • نام های دیگر : اسید هیدروفلئوریک، اسید هیدروفلئوریدریک، هیدروفلئوریک اسید، اسید HF واسید هیدروفلوریک
  • بی رنگ
  • سمی و خورنده
  • درصد خلوص :60% ،/65% ،70 %
  • فرمول شیمیایی :HF
تماس : 09121794336